Algemene Voorwaarden

1. Artikel 1 Definities


1.1 Industrieel Klimmen B.V.
1.2 Consument
1.3 Overeenkomst op afstand
1.4 Techniek voor communicatie op afstand
1.5 Bedenktijd
1.6 Herroepingsrecht
1.7 Dag 
1.8 Duurzame gegevensdrager


2. Artikel 2 Identiteit Industrieel klimmen B.V.


2.1 Industrieel Klimmen B.V.


3. Artikel 3 Toepasselijkheid


3.1 Deze algemene voorwaarden
3.2 De tekst van deze algemene voorwaarden
3.3 Door bij Industrieel Klimmen B.V. een order te plaatsen
3.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde 


4. Artikel 4 Het aanbod


4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt
4.2 Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie


5. Artikel 5 De overeenkomst


5.1 De overeenkomst komt
5.2 Een order wordt geplaatst via de website
5.3 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard
5.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt
5.5 Industrieel Klimmen B.V. kan zich
5.6 Industrieel Klimmen B.V. zal bij het product aan de consument de volgende informatie
5.7 Indien Industrieel Klimmen B.V. zich heeft verplicht tot het leveren


6. Artikel 6 Herroepingsrecht


6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument 
6.2 Tijdens deze termijn zal de consument
6.3 Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht
6.4 Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt
6.5 Zodra Industrieel Klimmen B.V. alle voor retour aangemelde producten


7. Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht


7.1 Het herroepingsrecht kan door Industrieel Klimmen B.V.
7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten


8. Artikel 8 De prijs


8.1 De in het aanbod van producten genoemde prijzen
8.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur
8.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden
8.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming
8.5 Vóór het sluiten van de overeenkomst
8.6 Industrieel Klimmen B.V. tracht de aanbieding zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen.


9. Artikel 9 Coupons/kortingcodes


9.1 Dit artikel is van toepassing op coupons/kortingscodes
9.2 Iedere coupon/kortingscode is voorzien van een nummercode of tekstcode
9.3 Voor elektronische coupons/kortingscodes geldt
9.4 De aard, duur en vervaldatum van een coupon/kortingscode wordt duidelijk aangegeven
9.5 De coupon/kortingscode moet worden opgegeven
9.6 Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere coupon/kortingscode dat deze per persoon 
9.7 Indien een coupon gebruikt wordt 
9.8 Wanneer sprake is van het gebruik van het herroepingsrecht 
9.9 Coupons/kortingscodes zijn niet inwisselbaar
9.10 Coupons/kortingscodes worden eenmalig verstrekt
9.11 Het is niet toegestaan coupons/kortingscodes te wijzigen
9.12 Per bestelling kan maximaal 1 coupon/kortingscode worden gebruikt


10. Artikel 10 Conformiteit en garantie


10.1 Industrieel Klimmen B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst
10.2 Industrieel Klimmen B.V. neemt ten aanzien van het geleverde
10.3 De garantie is niet van toepassing
10.4 Door reparatie en - of vervanging


11. Artikel 11 Levering en uitvoering


11.1 Industrieel Klimmen B.V. neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
11.2 Als plaats van levering geldt het adres
11.3 De goederen zijn en reizen voor risico van
11.4 Industrieel Klimmen B.V. levert geaccepteerde bestellingen
11.5 Na betaling vindt de levering doorgaans binnen 2 tot 5 werkdagen plaats
11.6 Bij het doorgeven dan wel invoeren van de order
11.7 Indien de bezorging vertraging ondervindt
11.8 In geval van ontbinding conform het vorige lid
11.9 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn
11.10 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten


12. Artikel 12 Betaling


12.1 Voor zover niet later is overeengekomen
12.2 Betaling kan geschieden op
12.3 Na het plaatsen van een bestelling
12.4 Betaling is mogelijk door
12.5 De consument heeft de plicht
12.6 In geval van wanbetaling
12.7 Alle betalingen geschieden zonder
12.8 Industrieel Klimmen B.V. is gerechtigd om
12.9 De consument is niet gerechtigd
12.10 In bepaalde gevallen


13. Artikel 13 Reclames en aansprakelijkheid


13.1 De consument dient de geleverde goederen
13.2 De goederen zijn en reizen voor risico van
13.3 Indien is aangetoond dat de producten
13.4 Tijdens deze termijn dient de consument
13.5 Wanneer een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt


14. Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud


14.1 Het eigendom van de geleverde zaken
14.2 De consument is verplicht
14.3 Het is niet toegestaan


15. Artikel 15 Intellectueel eigendom


15.1 Het intellectueel eigendom op de producten


16 Artikel 16 Overmacht


16.1 In geval van overmacht


17. Artikel 17 Klachtenregeling


17.1 Klachtenprocedure
17.2 Klachten over de uitvoering
17.3 Klachten Procedure


18. Artikel 18 Toepasselijk recht


18.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
18.2 In geval van een geschil


19. Artikel 19 Privacy


19.1 De door de consument verstrekte gegevens 20
19.2 De verstrekte informatie 20
19.3 Commerciële uitingen of nieuwsbrieven 20
19.4 Gegevens opvragen 20

 


1. Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1.1 Industrieel Klimmen B.V.: 
de (rechts)persoon welke producten op afstand aan consumenten aanbiedt


1.2 Consument: 
de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Industrieel Klimmen B.V.;


1.3 Overeenkomst op afstand:
een overeenkomst waarbij in het kader van een door Industrieel Klimmen B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


1.4 Techniek voor communicatie op afstand:
middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Industrieel Klimmen B.V. gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;


1.5 Bedenktijd:
De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;


1.6 Herroepingsrecht:
de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;


1.7 Dag
Kalenderdag


1.8 Duurzame gegevensdrager:
Elk middel dat de consument of Industrieel Klimmen B.V. in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


2. Artikel 2 Identiteit Industrieel Klimmen B.V.


2.1 Industrieel Klimmen B.V.

Telefoonnummer: +31 (0) 20 75 31 423
E-mail adres: info@industrieelklimmen.nl
Vestigingsplaats: Vrijheidweg 35, 1521 RP Wormerveer
Internetadres: www.industrieelklimmen.nl
Bank: ABN AMRO
Rekeningnummer: 46.91.02.845 
IBAN nummer: NL16 ABNA 046 9102 845
BIC nummer: ABNANL2A
KVK inschrijving: 58111611


3. Artikel 3 Toepasselijkheid


3.1 Deze algemene voorwaarden
zijn van toepassing op elk aanbod van Industrieel Klimmen B.V.
en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Industrieel Klimmen B.V. en de
consument.


3.2 De tekst van deze algemene voorwaarden
is aan de consument beschikbaar op de website van Industrieel Klimmen B.V. en daarmee elektronische aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


3.3 Door bij Industrieel Klimmen B.V. een order te plaatsen
accepteert de consument de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.


3.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde
kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.


4. Artikel 4 Het aanbod


4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt
wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Aanbiedingen gescheiden onder voorbehoud van beschikbaarheid bij leveranciers van Industrieel Klimmen B.V..


4.2 Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod doorde consument mogelijk te maken. Als Industrieel Klimmen B.V. gebruikt maakt van afbeeldingen, zijn deze een goede weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Industrieel Klimmen B.V. niet. Het aanbod is aan wijzigingen onderhevig en afbeeldingen, tekeningen en gegevens met betrekking tot gewicht, afmetingen, kleur, etc. gelden slechts bij benadering en Industrieel Klimmen B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele verschillen.


4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs per product, exclusief belastingen, zoals getoond in de webshop
- de totaalprijs inclusief belastingen, zoals getoond voordat de overeenkomst gesloten wordt;
- de eventuele kosten van aflevering;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
- indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan  
   herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
- de gedragscodes waaraan de Industrieel Klimmen B.V. zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen.


5. Artikel 5 De overeenkomst


5.1 De overeenkomst komt,
onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.


5.2 Een order wordt geplaatst via de website
(www.industrieelklimmen.nl), of per e-mail (info@industrieelklimmen.nl.)
De consument is verplicht om bij de order alle juiste gevraagde gegevens te verstrekken en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheid/onvolledigheid van deze gegevens.


5.3 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
Bevestigt Industrieel Klimmen B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.


5.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt,
treft Industrieel Klimmen B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Industrieel Klimmen B.V. daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.


5.5 Industrieel Klimmen B.V. kan zich
binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien
Industrieel Klimmen B.V. op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Industrieel Klimmen B.V. gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


5.6 Industrieel Klimmen B.V. zal bij het product aan de consument de volgende informatie,
schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
het bezoekadres van de vestiging van Industrieel Klimmen B.V. waar de consument met klachten terecht kan;
de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Industrieel Klimmen B.V. deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;


5.7 Indien Industrieel Klimmen B.V. zich heeft verplicht tot het leveren
van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


6. Artikel 6 Herroepingsrecht


6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument
altijd de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.


6.2 Tijdens deze termijn zal de consument
zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.


6.3 Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht,
wordt de consument verzocht dit zo spoedig mogelijk aan Industrieel Klimmen B.V. te berichten via een der wegen zoals vermeld onder artikel 9.6.2. De herroeping wordt alleen in behandeling genomen indien de producten door Industrieel Klimmen B.V. zijn ontvangen op uiterlijk op het einde van de zevende werkdag nadat de bestelling door de consument is ontvangen.


6.4 Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt,
zal hij het product met alle geleverde toebehoren (inclusief originele factuur) en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Industrieel Klimmen B.V. retourneren, conform de door Industrieel Klimmen B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument.


6.5 Zodra Industrieel Klimmen B.V. alle voor retour aangemelde producten
uit de bestelling met de juiste gegevens retour heeft ontvangen en gecontroleerd, zal bij akkoord bevinding, het reeds betaalde bedrag voor het product (exclusief de eventueel betaalde kosten van toezending) zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending, worden terugbetaald.


7. Artikel 7 Uitsluiting herroepingsrecht


7.1 Het herroepingsrecht kan door Industrieel Klimmen B.V. 
alleen worden uitgesloten als dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, is vermeld.


7.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
die door Industrieel Klimmen B.V. tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
die door hun aard (bv. veiligheidshalve) niet kunnen worden teruggezonden;
die snel kunnen bederven of verouderen;
waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Industrieel Klimmen B.V. geen invloed heeft;
voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


8. Artikel 8 De prijs


8.1 De in het aanbod van producten genoemde prijzen
zijn in de webshop vermeld exclusief BTW (zoals aangegeven op ieder pagina); alvorens de overeenkomst gesloten wordt zal de prijs inclusief BTW getoond worden.


8.2 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur
worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.


8.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden
na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.


8.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming
van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Industrieel Klimmen B.V. dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


8.5 Vóór het sluiten van de overeenkomst
wordt de totaalprijs inclusief de verzendkosten via de website
gecommuniceerd.


8.6 Industrieel Klimmen B.V. tracht de aanbieding zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen.
Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Industrieel Klimmen B.V. niet.


9. Artikel 9 Coupons/kortingcodes


9.1 Dit artikel is van toepassing op coupons/kortingscodes
(zowel elektronisch als gedrukt) die Industrieel Klimmen B.V. worden aangeboden.


9.2 Iedere coupon/kortingscode is voorzien van een nummercode of tekstcode.
Om een coupon/kortingscode te gebruiken dient het geselecteerde product in het "winkelwagentje" te worden geplaatst. Tijdens het betaalproces moet de code in het daarvoor bestemde ruimte worden ingevuld.


9.3 Voor elektronische coupons/kortingscodes geldt
veelal dat de code is gekoppeld aan een emailadres. Het e-mailadres waarnaar de coupon/kortingscode is verstuurd, moet worden gebruikt bij toepassen en kan niet op of via een ander e-mailadres worden gebruikt.


9.4 De aard, duur en vervaldatum van een coupon/kortingscode wordt duidelijk aangegeven.
Na de vervaldatum kan de coupon/kortingscode niet meer worden gebruikt.


9.5 De coupon/kortingscode moet worden opgegeven
voordat de overeenkomst gesloten wordt. Indien al een bestelling is geplaatst, is het inleveren van coupons niet meer mogelijk.


9.6 Tenzij anders staat vermeld, geldt voor iedere coupon/kortingscode dat deze per persoon
en per emailadres slechts eenmaal kan worden gebruikt.


9.7 Indien een coupon gebruikt wordt
voor producten waarvan de prijs onder de couponwaarde ligt, vervalt de couponwaarde die onbenut blijft. Deze wordt niet opnieuw uitgegeven.


9.8 Wanneer sprake is van het gebruik van het herroepingsrecht
zoals bedoeld in artikel 9.6 en Industrieel Klimmen B.V. daarvan tijdig in kennis is gesteld, ontvangt de consument (tegen juiste retournering van de betreffende producten waarvoor een coupon/kortingscode is gebruikt) een nieuwe vergelijkbare coupon/kortingscode voor de waarde van de oude voor zover die hierdoor onbenut is gebleven. Dit geldt ook als de bestelde producten waarvoor een coupon/kortingscode is gebruikt, niet geleverd kan worden, tenzij het een coupon/kortingscode betreft voor een actie die geldt zolang de voorraad strekt. De vervangende coupon/kortingscode zal in deze gevallen een geldigheidsduur hebben van veertien dagen na afgifte, tenzij anders vermeld.


9.9 Coupons/kortingscodes zijn niet inwisselbaar
voor geld en geven geen recht op korting op andere producten dan de producten waarvoor de betreffende actie geldt.


9.10 Coupons/kortingscodes worden eenmalig verstrekt.
In geval van diefstal of verlies vindt geen vergoeding plaats. Onder verlies valt ook het (per ongeluk) wissen van e-mails.


9.11 Het is niet toegestaan coupons/kortingscodes te wijzigen
of te vervalsen of de werking daarvan te ondermijnen met inbegrip van hacking, verspreiding van virussen, spamming of deze door te sturen (forwarden). Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van coupons/kortingscode wordt ontzegd.


9.12 Per bestelling kan maximaal 1 coupon/kortingscode worden gebruikt.


10. Artikel 10 Conformiteit en garantie


10.1 Industrieel Klimmen B.V. staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst,
de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.


10.2 Industrieel Klimmen B.V. neemt ten aanzien van het geleverde
de zogenaamde fabrieksgarantie over van de fabrikant of importeur van het betreffende product. Garanties zullen worden uitgevoerd door erkende service punten, die hiervoor door de fabrikant of importeur zijn aangewezen.


10.3 De garantie is niet van toepassing
indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik voor andere dan normale doeleinden, van buiten komende oorzaken of dat de producten door anderen zijn gewijzigd of opengemaakt.


10.4 Door reparatie en - of vervanging
gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op reparaties wordt door de serviceorganisaties echter wel een garantie gegeven.


11. Artikel 11 Levering en uitvoering


11.1 Industrieel Klimmen B.V. neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.


11.2 Als plaats van levering geldt het adres
dat de consument aan Industrieel Klimmen B.V. kenbaar heeft gemaakt.


11.3 De goederen zijn en reizen voor risico van
Industrieel Klimmen B.V. Na acceptatie van de goederen tekent de klant voor een goede ontvangst, waarna het claimen van vervoersschade beperkt wordt.


11.4 Industrieel Klimmen B.V. levert geaccepteerde bestellingen
met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Industrieel Klimmen B.V. is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.


11.5 Na betaling vindt de levering doorgaans binnen 2 tot 5 werkdagen plaats.
De opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief en (mede) afhankelijk van de snelheid van levering, de voorraad bij toeleveranciers en het eventueel uitverkocht zijn bij toeleveranciers van Industrieel Klimmen B.V. Industrieel Klimmen B.V. is niet aansprakelijk bij overschrijding van een opgegeven levertijd.


11.6 Bij het doorgeven dan wel invoeren van de order
kan de consument ervoor kiezen om de bestelling na betaling bij Industrieel Klimmen B.V. op te halen.


11.7 Indien de bezorging vertraging ondervindt,
of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kostente ontbinden.


11.8 In geval van ontbinding conform het vorige lid
zal Industrieel Klimmen B.V. het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.


11.9 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn,
zal de Industrieel Klimmen B.V. zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van Industrieel Klimmen B.V.


11.10 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten
berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de Industrieel Klimmen B.V., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


12. Artikel 12 Betaling


12.1 Voor zover niet later is overeengekomen
dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen acht dagen na bezorging van het goed.


12.2 Betaling kan geschieden op
(een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan
de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-) voorwaarden worden gesteld.


12.3 Na het plaatsen van een bestelling
ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld.


12.4 Betaling is mogelijk door:
- iDeal: betaling via internet bij alle gangbare banken kan via de website op een veilige elektronische manier.
- Betaling per eenmalige machtiging: is mogelijk voor bestaande klanten
- Betaling van bijgeleverde factuur: Levering is ook mogelijk voor bestaande klanten met bijgeleverde factuur, waarbij de betaling volledig binnen 30 dagen na de factuurdatum  
   door Industrieel Klimmen B.V. te zijn ontvangen.
- Overboeking: bij een overboeking per bank dient de betaling volledig binnen 30 dagen na orderdatum door Industrieel Klimmen B.V. te zijn ontvangen, waarna de bestelling
   zal worden verzonden.
- Rembourszending: de consument betaalt het orderbedrag bij aflevering aan de bezorger. Industrieel Klimmen B.V. berekent hiervoor een toeslag van € 8,50.
- Contante betaling: alleen mogelijk bij afhalen op afspraak.


12.5 De consument heeft de plicht
om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Industrieel Klimmen B.V. te melden.


12.6 In geval van wanbetaling
van de consument heeft Industrieel Klimmen B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


12.7 Alle betalingen geschieden zonder
enige vorm van verrekening, inhouding of opschorting, uit welken hoofde dan ook, behoudens indien en voor zover de betreffende vordering van de consument door Industrieel Klimmen B.V. wordt erkend of deze anderszins is vast komen te staan.


12.8 Industrieel Klimmen B.V. is gerechtigd om,
indien de consument met enige betaling waartoe hij is gehouden in gebreke blijft, de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, of deze te ontbinden.


12.9 De consument is niet gerechtigd
enige verplichting tot betaling of teruglevering op te schorten in afwachting van nakoming van een verplichting door Industrieel Klimmen B.V., tenzij beide verplichtingen voortvloeien uit (ontbinding van) dezelfde overeenkomst.


12.10 In bepaalde gevallen,
naar vrije keuze van Industrieel Klimmen B.V., kan aan ondernemingen worden geleverd tegen betaling achteraf of volmacht tot het automatisch (doen) incasseren van de koopsom, vermeerderd met alle bijkomende kosten, doch slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk
overeengekomen. Indien een van deze wijzen van betaling is overeengekomen, is de vordering van Industrieel Klimmen B.V. echter direct na het sluiten van de overeenkomst opeisbaar.


13. Artikel 13 Reclames en aansprakelijkheid


13.1 De consument dient de geleverde goederen
onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.


13.2 De goederen zijn en reizen voor risico van
Industrieel Klimmen B.V. Na acceptatie van de goederen tekent de klant voor een goede ontvangst, waarna het claimen van vervoersschade beperkt wordt.


13.3 Indien is aangetoond dat de producten
niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de consument de keuze de desbetreffende producten te retourneren en te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus de eventuele verzendkosten van de verzending daarvan terug te ontvangen.


13.4 Tijdens deze termijn dient de consument
zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument dient het product slechts in die mate uit te pakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product aan de overeenkomst beantwoord.


13.5 Wanneer een geleverd product niet aan de overeenkomst beantwoordt
(verkeerd product geleverd of een niet deugdelijk product), is de consument verplicht dit na ontvangst van de goederen, onmiddellijk maar in ieder geval binnen bekwame tijd schriftelijk (per e-mail) te melden bij Industrieel Klimmen B.V. De consument zal het geleverde product niet gebruik nemen.


14. Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud


14.1 Het eigendom van de geleverde zaken
gaat pas dan over op de consument nadat de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan Industrieel Klimmen B.V. is verschuldigd, heeft voldaan.


14.2 De consument is verplicht
Industrieel Klimmen B.V. op de hoogte te stellen, indien zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, in beslag worden genomen.


14.3 Het is niet toegestaan
de zaken geheel of gedeeltelijk aan derden te verpanden of het eigendom daarvan over te dragen, tot dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.


15. Artikel 15 Intellectueel eigendom


15.1 Het intellectueel eigendom op de producten
in de door ons geleverde bestelling, ligt bij Industrieel Klimmen B.V. of derden. Het is de consument niet toegestaan hierop inbreuk te maken.


16. Artikel 16 Overmacht


16.1 In geval van overmacht
is Industrieel Klimmen B.V. niet gehouden tot vergoeding van de daardoor ontstane schade.


17. Artikel 17 Klachtenregeling


17.1 Klachtenprocedure
Industrieel Klimmen B.V. beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.


17.2 Klachten over de uitvoering
van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Industrieel Klimmen B.V.


17.3 Klachten Procedure
Industrieel Klimmen B.V. zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en
beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de
termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


18. Artikel 18 Toepasselijk recht


18.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument
waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


18.2 In geval van een geschil
dient Industrieel Klimmen B.V. allereerst geïnformeerd te worden, en in
de gelegenheid gesteld te worden hiervoor buiten de rechterlijke weg een oplossing voor aan te
bieden, alvorens een rechtsgang overwogen kan worden.


19. Artikel 19 Privacy


19.1 De door de consument verstrekte gegevens
zijn éénmalig om een account op de website aan te maken. Industrieel Klimmen B.V. zal deze gegevens alleen gebruiken voor het tot stand laten komen van een overeenkomst.


19.2 De verstrekte informatie
zal door Industrieel Klimmen B.V. alleen voor bovengenoemd doeleinde gebuikt worden. Industrieel Klimmen B.V. zal bij het gebruik van persoonsgegevens de zorgvuldigheid in acht te nemen zoals is voorgeschreven in de wetgeving.


19.3 Commerciële uitingen of nieuwsbrieven
Industrieel Klimmen B.V. wijst de consument op de mogelijkheid aan te geven of al dan niet
commerciële uitingen of nieuwsbrieven gewenst worden te ontvangen.


19.4 Gegevens opvragen
De consument kan te allen tijde zijn gegevens bij Industrieel Klimmen B.V. opvragen en inzien
door een verzoek te doen via de fax of e-mail. Uiterlijk 5 werkdagen na het verzoek ontvangt de
consument via de e-mail een overzicht van de geregistreerde gegevens. Deze algemene voorwaarden zijn op gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder
nummer 58111611.